Определяне на праговото напрежение Uth на MOS транзистор от предавателната характеристика

Приемете че Uth е напрежението при което Id = 10 uA.