Проекти

Важно – Заверка за упражнения по ППЕ за ФЕТТ
Семестърът се заверява с поне 8 точки, събрани от проектите (изготвяне на протоколи) и тестове (защита на протоколи).

Указания за работа по проектите

Всички схеми и модели, използвани в проектите, се намират в GitHub: https://github.com/vtchoumatchenko/PPE

Задачи

Скициране на времедиаграма

Диод

Използване на прагов модел за определяне режима на диод

Прагов модел на ценеров диод

Широчина на забранената зона на светодиод

Оразмеряване на схема със светодиод

MOS Транзистор

Анализ на постоянно-токов режим на MOS транзистор

Определяне на режима на MOS транзистор от характеристиката Id = f(Uds)

Биполярен транзистор

Анализ на постоянно-токов режим на биполярен транзистор

Предавателна характеристика IC=f(IB) при UCE=const в схема с общ емитер

Динамични параметри на усилвателно стъпало с общ емитер

Обработване на данни от лабораторни измервания

Изчертаване на експериментални данни с GnuPlot

Изчертаване на експериментални данни с Plotly

Симулация с LTSpice

LTSpice е безплатен симулатор за електронни схеми, който може да бъде свален от www.linear.com

LTSpice – Настройки на фигурите копирани от LTSpice

LTSpice – Симулация на готова схема

LTSpice – Добавяне на елемент към схема

LTSpice – Измерване посредством курсори

Диод и Ценеров диод

Измерване на TKUZ

Измерване на trr

Измерване на диференциално съпротивление rd

Автоматични измервания – ценеров диод

Волт-амперна характеристика на ценеров диод

Волт-амперна характеристик на изправителен диод

Биполярен транзистор

Автоматични измервания на коефициенти на усилване – α и β

Автоматичнo измерванe на toff

Измерване на toff посредством курсори

Определяне на коефициента на усилване по ток в схема общ емитер от изходните характеристики

Предавателна характеристика IC=f(IB) при UCE=const в схема с общ емитер

Входна характристика на биполярен транзистор в схема с общ емитер

Фотодиод

Фотодиод – измерване на Iкс и Uпх

Полеви транзистор

Определяне на праговото напрежение Uth на MOS транзистор