Проекти

Схемите за LTSpice се намират на адрес: https://github.com/vpt-tus/ppe

Използвайте Clone or Download > Downlod ZIP за да свалите цялата репозитория. Разархивирайте ZIP файла и намерете директорията, която съответства на вашият проект.

Задачи

Скициране на времедиаграма

Диод

Използване на прагов модел за определяне режима на диод

Прагов модел на ценеров диод

Широчина на забранената зона на светодиод

Оразмеряване на схема със светодиод

MOS Транзистор

Анализ на постоянно-токов режим на MOS транзистор

Определяне на режима на MOS транзистор от характеристиката Id = f(Uds)

Биполярен транзистор

Анализ на постоянно-токов режим на биполярен транзистор

Предавателна характеристика IC=f(IB) при UCE=const в схема с общ емитер

Динамични параметри на усилвателно стъпало с общ емитер

Обработване на данни от лабораторни измервания

Изчертаване на експериментални данни с GnuPlot

Изчертаване на експериментални данни с Plotly

Симулация с LTSpice

LTSpice е безплатен симулатор за електронни схеми, който може да бъде свален от www.analog.com

LTSpice – Често задавани въпроси

LTSpice – Настройки на фигурите копирани от LTSpice

LTSpice – Симулация на готова схема

        LTSpice – Смяна на модел на диод или транзистор

LTSpice – Смяна на стойност на елемент

LTSpice – Промяна на температура

LTSpice – Добавяне на елемент към схема

LTSpice – Измерване посредством курсори

Диод и Ценеров диод

Измерване на TKUZ

Измерване на trr

Измерване на диференциално съпротивление rd

Автоматични измервания – ценеров диод

Волт-амперна характеристика на ценеров диод

Волт-амперна характеристик на изправителен диод

Биполярен транзистор

Автоматични измервания на коефициенти на усилване – α и β

Автоматичнo измерванe на ton и toff

Предавателна характеристика IC=f(IB) при UCE=const в схема с общ емитер

Входна характристика на биполярен транзистор в схема с общ емитер

Схема на усилвател с биполярен транзистор

Фотодиод

Фотодиод – измерване на Iкс и Uпх

Полеви транзистор

MOSFET – Автоматични измервания