Статични характеристики на биполярен транзистор

Материал за подготовка – Упражнение 5 от Ръководство за упражнения по ЕПП

Задание
Задание (doc)