Упражнения

Задания за упражнения по ППЕ и Електроника за АТТ

Първи Цикъл Втори Цикъл
Диод Статични характеристики на биполярен транзистор
Ценер диод Биполярен транзистор в ключов режим
Светодиод Полеви транзистор
Диодни схеми и импулсни свойства на диод Фотодиод
Симулация на диодни схеми Симулация на биполярен транзистор в усилвателен режим

Общи Указания

Лабораторните упражнения са групирани в два цикъла от по пет упражнения. Административната група се дели на две лабораторни подгрупи. От своя страна всяка лабораторна подгрупа се разделя на четири работни групи. Студентите от всяка работна група работят заедно до края на семестъра.

Подготовка за упражнения

За да бъдат допуснати да правят упражнения, студентите трябва предварително да са запознати със съответния раздел от ръковотството за упражнения и с указанията публикувани на този сайт. Преди всяко упражнение, подготовката на студентите ще бъде проверявана и ако се прецени, че тя е недостатъчна, те няма да бъдат допуснати до упражнението.

Отсъствия и отработване

Присъствието на лабораторни упражнения е задължително. При пропускане на упражнение поради заболяване или друга уважителна причина то се отработва с друга група. Упражнението трябва да бъде отработено и в случай, че студентът е бил отстранен от упражнение. Допълнителни часове за отработване на пропуснати упражнения в края на семестъра не са предвидени.

Протоколи

За всяко от направените упражнения трябва самостоятелно да бъде изработен индивидуален протокол. Бланки за протоколите и указания за измервания и изчисления са данени в страницата на съответното упражнение.

Тестове

След всеки цикъл упражненията се извършва защита на протоколите под формата на тест. За да бъде допуснат до тест, всеки студент трябва да е направил всички упражнения от цикъла и да е представил протоколи за всяко от тях. Тестът се прави само със собствената лабораторна подгрупа и не може да се отработва.

Оценяване

За всеки от направените тестове се дават точки. Максималният брой точки от двата теста е общо 24 – 10 за първи и 14 за втори тест. За да получи точки за даден тест, студентът трябва да изкара поне 4 точки от първия и 6 точки от втория тест.

Оценката е сума от точките, получени по време на семестъра (до 24 точки) и изпитния тест (до 36 точки).

Крайната оценка се изчислява по следната таблица:

Точки в интервал от-до [0,18) [18,30) [30,40) [40,50) [50,60]
Оценка слаб среден добър много добър отличен
Заверка

За заверка на семестъра е необходимо студентът да е направил всички лабораторни упражнения и да са му приети всички изработени протоколи. Заверката на семестъра не зависи от резултатите от направените тестове.