Упражнения

  Първи Цикъл
Диоди
Глава 2-ра от Ръководство за упражнения по ЕПП (без 2.6 и 2.8).
задание
Ценерови Диоди
Глава 2.8 от Ръководство за упражнения по ЕПП
задание
Светодиоди
Глава 6.2.1 от Ръководство за упражнения по ЕПП
задание
Диодни схеми и импулсни свойства на диод
Глава 2-ра от Ръководство за упражнения по ЕПП
задание
Симулация на диодни схемиупътване
схеми
протокол

Втори Цикъл
Статични характеристики на биполярен транзистор
Упражнение 5 от Ръководство за упражнения по ЕПП
задание
Биполярен транзистор в ключов режим
Упражнение 7 от Ръководство за упражнения по ЕПП
задание
Полеви транзистори
Упражнение 8 от Ръководство за упражнения по ЕПП
задание
Фотодиоди
Упражнение 12 от Ръководство за упражнения по ЕПП
задание
Симулация на биполярен транзистор в усилвателен режим
Упражнение 6 от Ръководство за упражнения по ЕПП
задание
схеми
Общи Указания

Лабораторните упражнения са групирани в два цикъла от по пет упражнения. Административната група се дели на две лабораторни подгрупи. От своя страна всяка лабораторна подгрупа се разделя на четири работни групи. Студентите от всяка работна група работят заедно до края на семестъра.

Подготовка за упражнения

За да бъдат допуснати да правят упражнения, студентите трябва предварително да са запознати със съответния раздел от ръковотството за упражнения и с указанията публикувани на този сайт. Преди всяко упражнение, подготовката на студентите ще бъде проверявана и ако се прецени, че тя е недостатъчна, те няма да бъдат допуснати до упражнението.

Отсъствия и отработване

Присъствието на лабораторни упражнения е задължително. При пропускане на упражнение поради заболяване или друга уважителна причина то се отработва с друга група. Упражнението трябва да бъде отработено и в случай, че студентът е бил отстранен от упражнение. Допълнителни часове за отработване на пропуснати упражнения в края на семестъра не са предвидени.

Протоколи

За всяко от направените упражнения трябва самостоятелно да бъде изработен индивидуален протокол. Бланки за протоколите и указания за измервания и изчисления са данени в страницата на съответното упражнение.

Тестове

След всеки цикъл упражненията се извършва защита на протоколите под формата на тест. За да бъде допуснат до тест, всеки студент трябва да е направил всички упражнения от цикъла и да е представил протоколи за всяко от тях. Тестът се прави само със собствената лабораторна подгрупа и не може да се отработва.

Заверка

За заверка на семестъра е необходимо студентът да е направил всички лабораторни упражнения и да са му приети всички изработени протоколи. Заверката на семестъра не зависи от резултатите от направените тестове.