Eлектронни устройства за измерване и управление
Лаб. упражнения
Указания за КП
Практикум
Конспект
Литература

Указания за Курсов проект

Съгласно учебния план в седми семестър
студентите изработват курсов проект.

Моля, спазвайте сроковете!

Семестърът се заверява САМО, ако са проведени задължителните
консултации за получаване на задание за курсов проект!!!

Задание за КП (170 kB)
Указания за КП (100 kB)
Примерни теми (100 kB)

Моля, запознайте се внимателно с тези указания!