Eлектронни устройства за измерване и управление
Лаб. упражнения
Указания за КП
Практикум
Конспект
Литература

Конспект по ЕУИУ


 1. Електронните устройства в промишлени условия. Електромагнитна съвместимост.
  1. ......................................................................................................................................................................

  2. Проблеми при работа. Изисквания към електронната апаратура.
  3. Източници на електрически смущения и мерки за намаляване на влиянието им върху електронната апаратура.
  4. Галванично развързване - трансформаторно, капацитивно и оптронно. Сравнение между тях - предимства, недостатъци.
  5. Електронните устройства във взривоопасни и пожароопасни среди, подходи за работа. токова връзка, примери.
  6. Токовата връзка като индустриален стандарт. Примери.
 2. Мостови схеми за измерване и регулиране.
  1. Основни положения, предимства и недостатъци. Видове мостови схеми.
  2. Мостове за променлив ток - особености, основни проблеми. Изисквания към електронната част.
  3. Уравновесени и неуравновесени мостови схеми.
  4. Реохордни и безреохордни мостове.
 3. Измерване и регулиране на температура. Сензори за измерване на температура, общ преглед.
  1. Измерване на температура с полупроводникови сензори, особености. Примери.
  2. Термометри с термодвойки, особености. Примери.
  3. Измерване на температура с терморезистори - Pt100. Три и четири-проводна схема на свързване.
  4. Термистори. Линеаризация на характеристиките на сензорите.
  5. Измерване и регулиране на температура - примери.
 4. Измерване на малки механични премествания - приложение. Методи и сензори за измерване - общ преглед.
  1. Индуктивни датчици (сензори) за малки премествания. Примери.
  2. Капацитивни и тензосензори за малки премествания. Примери.
  3. Магнитострикционни и пиезо-сензори. Примери.
  4. Фоторастерни преобразуватели за малки премествания, за ъгли и обороти.
 5. Измерване на ъгли и обороти. Резолвери. Регулатори на обороти.
  1. Измерване и регулиране на обороти-примери.
 6. Измерване на състав на газови смеси. Общ преглед на методите.
  1. Оптически методи за измерване на състава на газове.
  2. Газоанализатори с измерване на топлопроводност.
  3. Термомагнитни (парамагнитни) газоанализатори.
  4. Измерване на влажност. Методи, примери.
  5. Измерване на вакуум. Методи, примери.
 7. Интелигентни сензори.
  1. Обща характеристика. Особености.
 8. Електронни устройства за предупреждение и сигнализация.
  1. Алармени системи (пропускателни, за достъп).
  2. Електронни релета, основни изисквания.
  3. Закъснителни релета, област на приложение, недостатъци.

  Изпитът по дисциплината е писмен. Включва тест с въпроси по целия материал и подробно развиване на въпрос по някоя от темите в този конспект.

  В окончателната оценка с 50% влизат резултатите от тестовете през семестъра и оценката от лабораторните упражнения.

  Успех!

  Конспект в PDF формат

  konspekt.pdf (125 kB)

  Примерен тест за изпит по ЕУИУ

  test_a_x.pdf (149 kB)