Моновибратор

Моновибратор, който изработва единичен импулс при нарастващ преход на входния сигнал.

Модел

 

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity debounce is
  port ( clock : in std_logic;
      reset : in std_logic;
      din : in std_logic;
      dout : out std_logic);
end debounce;

architecture behavioral of debounce is
  signal q1, q2, q3 : std_logic;
begin
  process(clock) begin
   if reset = '1' then
     q1 <= '0';
     q2 <= '0';
     q3 <= '0'; 
   elsif rising_edge(clock) then
     q1 <= din;
     q2 <= q1;
     q3 <= q2;
   end if;
  end process;
  dout <= q1 and q2 and (not q3);
end behavioral;

Тест


library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
 
entity debounce_tb is
end debounce_tb;
 
architecture behavior of debounce_tb is 
  constant CLOCK_PERIOD : time := 10 ns;
  signal clock_run : boolean := true;
  
  signal clock : std_logic;
  signal reset : std_logic;
  signal din : std_logic;
  signal dout : std_logic;
begin
  uut: entity work.debounce 
  port map (
    clock => clock,
    reset => reset,
    din => din,
    dout => dout);

  clock_process :process
  begin
    if clock_run then
      clock <= '0';
      wait for CLOCK_PERIOD/2;
      clock <= '1';
      wait for CLOCK_PERIOD/2;
    else
      wait;
    end if;
  end process;
 
  stim_proc: process
  begin		
		din <= '0';
   reset <= '1';
   wait until falling_edge(clock);
   assert dout = '0' report "sled reset dout != 0";
 
   reset <= '0';
   wait until falling_edge(clock);
   assert dout = '0' report "dout != 0";

   din <= '1';
   wait until falling_edge(clock);
   assert dout = '0' report "dout != 0";
   
   din <= '1';
   wait until falling_edge(clock);
   assert dout = '1' report "dout != 1";
   
   din <= '1';
   wait until falling_edge(clock);
   assert dout = '0' report "dout != 0";
   
   din <= '1';
   wait until falling_edge(clock);
   assert dout = '0' report "dout != 0";
   
   din <= '0';
   wait until falling_edge(clock);
   assert dout = '0' report "dout != 0";
   
   wait until falling_edge(clock);
   wait until falling_edge(clock);
   
   din <= '1';
   wait until falling_edge(clock);
   assert dout = '0' report "dout != 0";
   
   din <= '0';
   wait until falling_edge(clock);
   assert dout = '0' report "dout != 0";
   
   din <= '0';
   wait until falling_edge(clock);
   assert dout = '0' report "dout != 0";

   clock_run <= false;
   wait;
  end process;
end;

Сумилация

debounce-sim

Схема