Преместващи регистри

Необходимите файлове се намират в проекта johnson.

Брояч на Джонсън

 • Разгледайте брояча на Джонсън и сответният тест
 • Симулирайте го и се уверете, че работи правилно.
 • 
  library ieee;
  use ieee.std_logic_1164.all;
  use ieee.numeric_std.all;
  
  entity johnson is
    generic(N: positive);
    port( clock, reset: in std_logic;
      reg: out std_logic_vector (N-1 downto 0));
  end johnson;
  
  architecture v1 of johnson is
    signal reg_i: std_logic_vector(reg'range);
  begin
    reg <= reg_i;
    process (clock, reset)
    begin
      if( reset = '1') then
        reg_i <= (others=>'0');
      elsif rising_edge(clock) then
        -- using concatenation
        reg_i <= reg_i(reg'left-1 downto reg'right) &amp; not reg_i(reg'left);
      end if;
    end process;
  end v1;
  
  architecture v2 of johnson is
    signal reg_i: unsigned(reg'range);
  begin
    reg <= std_logic_vector(reg_i);
    process (clock, reset)
      variable tmp: std_logic;
    begin
      if( reset = '1') then
        reg_i <= (others=>'0');
      elsif rising_edge(clock) then
        -- using shift functions
        tmp := reg_i(reg'left); 
        reg_i <= shift_left(reg_i, 1);
        reg_i(reg'right) <= not tmp;
      end if;
    end process;
  end v2;
  
  

  Синтезирана схема на 4-битов брояч на Джонсън.

  johnson_4bit-sch

  Тест

  library ieee;
  use ieee.std_logic_1164.all;
   
  entity johnson_tb is
  end johnson_tb;
   
  architecture behavior of johnson_tb is 
    constant CLOCK_PERIOD : time := 10 ns; 
    constant WIDTH : positive := 8;
    signal clock_run : boolean := true;
    
    signal clock : std_logic;
    signal reset : std_logic;
    signal led : std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);
  begin
    UUT: entity work.johnson(v1)
     generic map( N => WIDTH )
     port map (
       clock => clock,
       reset => reset,
       reg => led
     );
  
    clock_process :process
    begin
    if clock_run then
      clock <= '0';
      wait for CLOCK_PERIOD/2;
      clock <= '1';
      wait for CLOCK_PERIOD/2;
    else
      wait;
    end if;
    end process;
   
    stim_proc: process
    begin   
     reset <= '1';
     wait until falling_edge(clock);
     assert led = "00000000" report "led != 00000000";
     
     reset <= '0';
     wait until falling_edge(clock);
     assert led = "00000001" report "led != 00000001";
     
     wait until falling_edge(clock);
     assert led = "00000011" report "led != 00000011";
     
     wait until falling_edge(clock);
     assert led = "00000111" report "led != 00000111";
     
     wait until falling_edge(clock);
     assert led = "00001111" report "led != 00001111";
     
     wait until falling_edge(clock);
     assert led = "00011111" report "led != 00011111";
     
     wait until falling_edge(clock);
     assert led = "00111111" report "led != 00111111";
     
     wait until falling_edge(clock);
     assert led = "01111111" report "led != 01111111";
     
     wait until falling_edge(clock);
     assert led = "11111111" report "led != 11111111";
     
     wait until falling_edge(clock);
     assert led = "11111110" report "led != 11111110";
     
     wait until falling_edge(clock);
     assert led = "11111100" report "led != 11111100";
     
     for i in 1 to 6 loop
       wait until falling_edge(clock);
     end loop;
     assert led = "00000000" report "led != 00000000";
     
     for i in 1 to 8 loop
       wait until falling_edge(clock);
     end loop;
     assert led = "11111111" report "led != 11111111";
     
     clock_run <= false;
     wait;
    end process;
  end;
  

  johnson

  Стрктурен модела за тестване на проектната единица top експерименталната платка.

  library ieee;
  use ieee.std_logic_1164.all;
  
  entity experiment is
    port ( clock50: in std_logic;
        reset: in std_logic;
        led: out std_logic_vector (7 downto 0));
  end experiment;
  
  architecture structural of experiment is
    signal clock: std_logic; 
  begin
   
    U1: entity work.johnson(v1)
     generic map (N =&amp;gt; 8)
     port map(
       clock =&amp;gt; clock,
       reset =&amp;gt; reset,
       reg =&amp;gt; led);
   
    U2: entity work.clock_divider
     generic map (N =&amp;gt; 23)
     port map( 
       clock_in =&amp;gt; clock50,
       clock_out =&amp;gt; clock,
       reset =&amp;gt; reset);
  end structural;
  

Бягаща светлина

 • Променете броячът на Джонсън от предишната задача, така че да се получи ефект на "бягаща светлина".
 • Модифицирайте теста, така че да съответства на новата спецификация.
 • Синтезирайте проекта и се убедете, че работи на макета.

running_light_sim

Указания

При reset, инициализирайте преместващия регистър с единица в единият от битовете и нули в останалите:

  reg_int <= (0=>'1', others=>'0');

Бягаща светлина със смяна на посоката

 • Променете моделът от предишната задача, така че да се получи ефект на "бягаща светлина със смяна на посоката" (виж фигурата по-долу).
 • Модифицирайте теста, така че да съответства на новата спецификация.
 • Синтезирайте проекта и се убедете, че работи на макета.

bouncing_light

Указания

Въведете сигнал dir, който да указва посоката на преместване:

  type direction is (right_to_left, left_to_right);
  signal dir: direction;

В зависимост от стойността на dir, регистърът премества наляво или надясно.
Стойността на dir да се променя когато единицата достигне края на преместващия регистър.