Експеримент – 16-битов брояч с динамична индикация

Структурен Модел

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity cnt16_experiment is
  port ( 
    -- reset (active high)
    reset : in std_logic; 
    -- 50 MHz external clock
    clk50 : in std_logic; 
    -- 7segment indicator (common anode)
    seg : out std_logic_vector (6 downto 0); 
    -- digit enable (active low)
    an : out std_logic_vector (3 downto 0) 
  ); 
end cnt16_experiment;

architecture structural of cnt16_experiment is
  -- derived clock for the counter
  signal clock : std_logic; 
  -- derived clock for the dynamic indication
  signal clock_dyn_ind : std_logic; 
  signal cnt : unsigned(15 downto 0);
begin

	u1: entity work.counter(behavioral) 
    generic map (n => 16)
    port map( clock => clock_dyn_ind, reset => reset, q => cnt );
  
  u2: entity work.dyn_ind_controler(behavioral) 
    port map( 
    clock => clock, 
    reset => reset, 
    d3 => cnt(15 downto 12), 
    d2 => cnt(11 downto 8), 
    d1 => cnt(7 downto 4), 
    d0 => cnt(3 downto 0), 
    seg => seg, 
    an => an);
  
  -- clk = clk50 / 2^24 = approx 3 Hz
  u3: entity work.clock_divider(behavioral)
  generic map( n => 24 )
  port map( clock_in => clk50, clock_out => clock, reset => reset );

  -- clk_ind = clk50 / 2^16 = approx 760 Hz
  u4: entity work.clock_divider(behavioral)
  generic map( n => 16 )
  port map( clock_in => clk50, clock_out => clock_dyn_ind, reset => reset );
  
end structural;

В модела са зползвани следните външни VHDL модули:
* делители за понижаване на тактовата честота – clock_divider
* контолер за динамична индикация – dyn_ind_controler

RTL Схема

cnt16_rtl

Технологична Схема (фрагмент)

tech

FPGA след празполагане и опроводяване (фрагмент)

pr