Pass-Транзисторна Логика

Схемите за упражнението са дадени в GitHub репозиторията
https://github.com/vtchoumatchenko/psis.git
Необходимите файлове се намират в директория pass_tran_logic

Ключове

NMOS Ключ

Изследвайте схема на NMOS Ключ. Какво е нивото на логическата единица в изхода? Обяснете защо.

npass_tb.asc

CMOS Ключ

Изследвайте схема на CMOS ключ (transmission gate). Схемата е дадена във файла tg_tb.asc. Сравнете нивата в изхода на схемата с новата получени при симулацията на NMOS ключа.

Схема и символ

Тестова установка

Мултиплексори

Изследвайте схемите на мултиплексори, реализиран с CMOS и NMOS ключове. Мултиплексорът реализира логическа функция F = S.A + !S.B

Тестовите установки са дадени във файловете mux_tg.asc и mux_pass.asc

Реализиране на логически функции с ключове

Каква логическа функция реализира схемата дадена на следната фигура?

pass_logic.asc

Complementary Pass-transistor Logic (CPL)

Разучете схемите на логически елементи AND, OR и XOR реализирани чрез CPL логика.

Схема на двувходов CPL AND/NAND логически елемент (cpl_and_tb.asc).

Схема на дву-входов CPL OR/NOR логически елемент (cpl_or_tb.asc).

Схема на дву-входов CPL XOR/XNOR логически елемент (cpl_xor_tb.asc).

Многовходови CPL логически елементи

Изследвайте три-входов CPL AND/NAND логически елемент. Тестовата установка се намира във файла cpl_and3_tb.asc.

Задачи

  • Проектирайте три-входов OR/NOR логически елемент, като използвате CPL логика.
  • Проектирайте три-входов XOR логически елемент, като използвате CPL логика.

Времедиаграми

NMOS ключ

CMOS ключ

Мултиплексори с CMOS и NMOS ключове

Реализиране на логически схеми с ключове (pass_logic.asc)

CPL OR

CPL AND

CPL XOR