Динамича Логика

В това упражнение ще изследвате динамични логически схеми.

Precharge-Evaluate (PE) Логика

NAND PE-Gate

Анализирайте работата на двувходов NAND PE елемент. Когато тактовият сигнал F1 е във високо ниво, схемата се намира в precharge фаза, а когато е в ниско ниво – в evaluate фаза.

Обърнете внимание че по време на precharge фазата, нивито в изхода на логическия елемент е винаги високо. Стойноста на функцията Y = !(A.B) се получава само по време на evaluate фазата.

pe_nand.asc

pe-nand

pe-nand-sim


Синтез на логическа функция с PE логика

Проектирайте PE схема, която реализира функцията Y = !(A.!B + !A.B)


Каскадно свързване на PE елементи

Анализирайте резултатите от симулацията на два каскадно свързания NAND2 PE елемента.

Y1 = !(A.B)

Y2 = !(Y1.C) = !(!(A.B).C = A.B + !C

Ако A=B=1 то Y2=1. Обяснете защо получените резултати се различават от очакваните.

Указание: На изхода на PE елемента “е разрешен” само един преход от високо към ниско ниво по време на evaluate фазата.

pe_nand_cascade.asc

pe-nand-cascade-sch

pe-nand-cascade


Домино Логика

При домино логиката, проблемът с каскадното свързване на PE елементи се решава като се поставят инвертори между каскадите (виж схемата по-долу). По този начин се премахва възможността високото ниво, създадено по време на precharge фазата в точка T1, да причини прминаване на изхода на втория елемент (Т2) в ниско ниво от което той да не може да се възстанови.

domino_cascade2.asc