Анализ и Проектиране на Цифрови CMOS Интегрални Схеми

Код от учебния план съгласно ЕСТК: ME10.2

Образователно-квалификационна степен: “МАГИСТЪР”

Професионална квалификация: “Инженер по електроника ”

Специалност: “Електроника”

Професионално направление: 5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Катедра: “Електронна техника”

Факултет: ФЕТТ

Дисциплината “Анализ и проектиране на цифрови CMOS интегрални схеми” е задължителено избираем специализиращ курс от магистърската програма на специалността “Електроника”.

Знанията и уменията по “Анализ и проектиране на цифрови CMOS интегрални схеми” създават квалификация на студентите в динамично изменящата се област на проектиране на цифрови CMOS интегрални схеми с автоматизирани средства.

Този курс цели запознаване на студентите с анализа и проектирането на цифрови интегрални схеми с използване на CMOS технология и по-специално:

  • CMOS реализация на базови логически елементи.
  • Анализ на закъснения, шумове и разсейвана мощност в логическите схеми.
  • Различни стилове на проектиране и архитектури на аритметични схеми, памети и други.
  • Използване на софтуер за автоматизация на проектирането на ИС.
  • Проектиране, реализиране, верификация и оценяване на работата на цифрови системи

График на Занятията

Проекти

Практическите занятия са проектно ориентирани  и имат за цел създаване за умения за работа в екип. Те се провеждат със съвременни апаратни и програмни средства. Проектира се специализирана CMOS цифрова интегрална схема. Цели се преминаване през всички етапи от техническа спецификация, анализ, физическо проектиране, проверка на проекта, документиране и обосновка на взетите проектни решения.

Упражнения

Лабораторните упражнения са предназначени да създадат практически умения за проектиране на специализирани цифрови CMOS ИС с помощта на автоматизирани средства. Те имат за цел придобиване на практически опит за йерархично проектиране на цифрови интегрални схеми, чрез използване на автоматизирани средства за симулация,  топологическо проектиране и проверка.

Справочни Материали

В този раздел са събрани полезни връзки и информация необходима за упражненията и проектите

Проект 1 – Автоматизирано проектиране на CMOS схеми с инверторна логика, който включва проектиране и оразмеряване на сложни логически елементи, симулация, корегиране на закъсненията, изготвяне на топологията, проверка на проекта, ресимулация и документиране

Проект 2 – Автоматизирано проектиране на цифрова ИС, който включва архитектурно проектиране на цялата схема, проектиране на отделните блокове, проектиране на базовите клетки, изчерпателна функционална симулация и симулация на закъсненията, документиране на проекта.

Студентите извършват в допълнение индивидуални домашни, целящи по-добро разбиране на части от материала, които да им помогнат при разработка на проекта.

Оценката по дисциплината се формира от защита на практически разработените през семестъра проекти и домашни работи.

Критерии при оценката са:  стриктно съблюдаване на сроковете за публикуване на междинните и крайния отчети, инженерен подход към решаване на нов непознат проблем, оригиналност на решението, мотивиране и обосновка на взетите решения, принос на всеки член от колектива, демонстрация на способност за използване на съвременни средства за автоматизация при проектирането,  документиране на проекта.